Gegevensbescherming

Uw persoonsgegevens worden door Luc Pauwels, The Wheel Stuff, Bertelsbroekstraat 30 te 2235 Hulshout, verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op luc@thewheelstuff.be. Via deze contactgegevens kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. De persoonsgegevens worden enkel op onze eigen server opgeslagen en worden niet met derden gedeeld. Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES The Wheel Stuff BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2235 Hulshout, Bertelsbroekstraat 30, met ondernemingsnummer 0744.938.521, luc@thewheelstuff.be, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘verkoper’. Elke partij die beroep doet op de diensten van verkoper of iets aankoopt bij verkoper, wordt in deze algemene voorwaarden als ‘klant’ aangeduid. In huidige algemene voorwaarden wordt de koopovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst als ‘overeenkomst’ aangeduid. In huidige algemene voorwaarden zijn ‘partijen’ de verkoper en klant samen.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten (op afstand) en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper. Afwijken van huidige algemene voorwaarden kan enkel als dat uitdrukkelijk én schriftelijke door partijen is overeengekomen. Huidige algemene voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene voorwaarden van de klant, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

ARTIKEL 3: OFFERTE Offertes van verkoper zijn slechts geldig voor 30 dagen en kunnen steeds worden herzien indien de fabrieksprijzen of prijzen van grondstoffen stijgen. Offertes zijn slechts bindend voor verkoper na schriftelijke bevestiging van verkoper dat deze de bestelling in goede orde ontvangen heeft. Aanvaarding van een offerte door de klant brengt automatisch de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden met zich mee. De tekst van huidige algemene voorwaarden wordt bij het versturen van een offerte steeds beschikbaar gesteld aan de klant. Gebruikte afbeeldingen in offertes (of op de website) zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Verkoper kan niet garanderen dat weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van het product. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden verkoper niet. Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen gaan aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 4: PRIJS Alle door verkoper vermelde prijzen zijn in EURO en inclusief 21%BTW. Elke opgave van getallen, prijzen, specificaties, .. door verkoper gedaan zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Druk- en zetfouten kunnen niet aangemerkt worden als bindend.

ARTIKEL 5: OVEREENKOMST De klant kan bestellingen doen bij verkoper via internet, per post, telefoon, of in de winkel. De overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging van verkoper. Na totstandkoming van de overeenkomst verkrijgt de klant een uitgebreid antwoord met instructies en afspraken.

ARTIKEL 6: LEVERINGSTERMIJNEN Leveringstermijnen worden steeds medegedeeld onder voorbehoud. Laattijdige leveringen kunnen nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst. Indien de levering van een besteld product echter onmogelijk is, zal verkoper zich inspannend om een alternatief product aan te bieden. Wanneer de leveringstermijn met meer dan 30 dagen wordt overschreden zonder verwittiging van verkoper, zal deze laatste een forfaitaire schadevergoeding aan klant voldoen ten bedrage van 5% van de aankoopprijs met een maximum van 50,00 EUR.

ARTIKEL 7: VERZENDING EN EIGENDOMSOVERDRACHT Het eventueel verzenden of vervoeren van de door de klant aangekochte goederen gebeuren op kosten en op verantwoordelijkheid van de klant. Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat over op de klant na volledige betaling van de totale verkoopprijs. Niettegenstaande deze clausule van eigendomsvoorbehoud, gaan alle risico’s van verlies of beschadiging met betrekking tot de geleverde goederen op de klant over op het moment van de levering en voor professionele klanten op het moment dat de goederen de winkel van verkoper verlaten. Zolang de verkoopprijs niet werd betaald, is het de klant verboden de goederen te verpanden of hen op welke wijze dan ook aan te bieden tot of te gebruiken als zekerheid. Het is de klant uitdrukkelijk verboden aan deze goederen wijzigingen aan te brengen, deze goederen onroerend door incorporatie of bestemming te maken, hen te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken.

ARTIKEL 8: BETALINGSVOORWAARDEN Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, bij gebreke waaraan het onbetaald bedrag wordt verhoogd met een intrest van 12% per jaar en een forfaitaire schadeloosstelling van 10% van de hoofdsom met een minimum van 250,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR.

ARTIKEL 9: HERROEPINGSRECHT Bij een overeenkomst gesloten op afstand heeft de klant een herroeppingsrecht van 8 dagen. Bij een dergelijke herroeping dient de klant de verkoper hiervan binnen de 8 dagen ondubbelzinnig en schriftelijk in kennis te stellen. In deze gevallen deelt de verkoper de klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager de bevestiging van de ontvangst van de herroeping mee. Na het verstrijken van 8 dagen heeft de klant geen enkel herroepingsrecht meer. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel ligt bij de klant.

ARTIKEL 10: GARANTIE Verkoper biedt 24 maanden garantie voor een uitsluitend niet-professioneel gebruik van het aangekochte product door een consument (particuliere klant), voor gebreken aan overeenstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt op datum van de levering/factuurdatum. Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 2 kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen. Verkoper biedt 12 maanden garantie voor professioneel gebruik van het aangekochte product, voor gebreken aan overeenstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt op datum van de levering/factuurdatum. Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 10 dagen volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen. Deze garantie (zowel voor professioneel als voor niet-professioneel gebruik) omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed, zonder kosten voor de klant. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor verkoper of ernstige overlast zou berokkenen aan de klant, dan verbindt verkoper er zich toe om, op vraag van de klant, de klant een passende prijsvermindering toe te staan of, al naargelang het geval, de overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het goed door de klant en dit binnen de 14 dagen vanaf de vraag van de klant. De garantie zal niet gelden in volgende gevallen (onderstaande opsomming is niet beperkend): · in geval een derde partij, die niet rechtmatig door verkoper werd gemachtigd, is tussengekomen of de goederen heeft behandeld; · in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurramp; · in geval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of enig ander gebruik dat niet-conform de instructies van de producent of de verkoper is; · in geval van schade ten gevolge van of door een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product.

ARTIKEL 11: PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze verbintenissen middelenverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is verkoper slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van zijn verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door onze opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor overige fouten is de verkoper niet aansprakelijk. Ingeval de verkoper aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De verkoper uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. De verkoper nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de verkoper opgeschort en is de verkoper van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant noch op enige andere wijze aansprakelijk.

ARTIKEL 12: GEGEVENSBESCHERMING Uw persoonsgegevens worden door Luc Pauwels, The Wheel Stuff, Bertelsbroekstraat 30 te 2235 Hulshout, verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op luc@thewheelstuff.be. Via deze contactgegevens kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. De persoonsgegevens worden enkel op onze eigen server opgeslagen en worden niet met derden gedeeld. Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

ARTIKEL13: ALGEMENE BEPALING EN GESCHILLEN Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze algemene voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen. In geval van enige betwisting geven partijen de voorkeur aan bemiddeling. Mocht bemiddeling niet slagen, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen – afdeling Mechelen bevoegd. Bovendien is het Belgische recht hierop van toepassing.

Privacy policy van het privéleven en beheer van cookies

Voorwerp

Voorliggende Privacy Policy is opgesteld door de heer Luc Pauwels met maatschappelijke zetel , The Wheel Stuff, te 2235 Hulshout, Bertelsbroekstraat 30, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder het nummer BE 0744.938.521 (hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd). Het voorwerp van huidige Privacy Policy is het informeren van bezoekers van de website op het adres https://www.thewheelstuff.be/ (hierna de “Website” genoemd) met betrekking tot de wijze waarop de gegevens worden verzameld en verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke.

Voorliggende Privacy Policy is gebaseerd op de wens van de Verwerkingsverantwoordelijke om in alle transparantie op te treden, dit in overeenstemming met de Wet van 8 December 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” genoemd).

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van het privéleven van zijn gebruikers en verbindt zich er bijgevolg toe om alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van deze personen te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of niet-toegelaten gebruik ervan.

Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hieronder vermelde bepalingen, kan deze contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het postadres of e-mailadres weergegeven in het punt “contactgegevens” van voorliggende Privacy Policy.

Toestemming

Door toegang te verkrijgen tot de Website en door deze te gebruiken, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de hieronder vermelde informatie en aanvaardt hij voorliggende Privacy Policy. Dit heeft tevens tot gevolg dat de gebruiker er uitdrukkelijk mee instemt dat de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, die door de gebruiker werden gecommuniceerd via de Website en/of ter gelegenheid van de diensten die door de Website worden aangeboden, verzamelt en verwerkt met het oog op de hierna vermelde doelstellingen, dit in overeenstemming met de modaliteiten en principes weergegeven in huidige Privacy Policy.

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op ieder ogenblik in te trekken. De intrekking van deze toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die reeds heeft plaatsgevonden op basis van de voorafgaandelijk gegeven toestemming.

Welke gegevens verzamelen wij?

Door de Website te bezoeken en te gebruiken stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke , volgens de modaliteiten en principes hierna beschreven, de volgende persoonlijkheidsgegevens verzamelt en verwerkt:

 • Het domein van de gebruiker (automatisch opgepikt door de server van de verantwoordelijke voor de verwerking), hierin begrepen het dynamische IP-adres
 • Het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft ingegeven, bijvoorbeeld door berichten te posten of vragen te stellen op de website, door via e-mail te communiceren met de verantwoordelijke voor de verwerking, door deel te nemen aan discussiefora, door identificatie toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de website, enz
 • Het geheel van informatie met betrekking tot de pagina’s die door de gebruiker op de website werden bezocht
 • Alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld, bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op de website, of door identificatie toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de website

Het is mogelijk dat de Verwerkingsverantwoordelijke tevens gegevens verzamelt die geen persoonlijk karakter hebben. Deze gegevens worden gekwalificeerd als nietpersoonsgegevens en laten niet toe dat een bepaalde persoon in het bijzonder rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen bijgevolg voor welk doeleinde ook worden gebruikt, bijvoorbeeld om de Website te verbeteren, om de aangeboden producten en diensten te verbeteren of om publicaties te verbeteren van de Verwerkingsverantwoordelijke.

In de hypothese waarin persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens zonder persoonlijk karakter, zodat het mogelijk is de betrokken personen te identificeren, zullen deze gegevens worden verwerkt als persoonsgegevens totdat de betrokken personen op basis van de bewuste gegevens niet meer kunnen worden geïdentificeerd.

Wijzen van verzameling

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens op de volgende wijzen: web- en contactformulieren, technische cookies, analytische cookies, functionele cookies, prestatie cookies, commerciële cookies en tracering cookies.

De doelen van de verwerking

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt louter voor de hierna vermelde doeleinden:

 • Het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft
 • Het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie
 • Het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking
 • Het eventueel versturen van gratis staaltjes of het aanbieden van diensten aan gunstigere voorwaarden
 • Het beantwoorden van vragen van de gebruikers
 • Het realiseren van statistieken
 • Het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking
 • Informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking
 • Direct marketingdoeleinden
 • Toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd

De Verwerkingsverantwoordelijke kan ertoe worden gebracht verwerkingen uit te voeren die nog niet in voorliggende Privacy Policy werden opgenomen/voorzien. In dergelijk geval zal de Verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker contacteren alvorens zijn persoonsgegevens te gebruiken, teneinde de gebruiker in kennis te stellen van de wijzigingen en teneinde hem de mogelijkheid te geven, in voorkomend geval, dergelijk gebruik te weigeren

Duurtijd van de bewaring

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

De persoonsgegevens van een klant worden maximum 3 jaar bewaard na beëindiging van de contractuele relatie die de klant aan de Verwerkingsverantwoordelijke bindt.

Kortere termijnen van bewaring zullen van toepassing zijn voor bepaalde categorieën van gegevens, zoals verkeersgegevens die slechts voor een termijn van 12 maanden bewaard worden.

Bij afloop van de termijn van bewaring zal de Verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk stellen om zich ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens onbeschikbaar werden gemaakt.

Toegang tot de gegevens en kopieën

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidige Privacy Policy, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door kopie van zijn identiteitskaart te voegen), kosteloos de geschreven communicatie verkrijgen of een kopie van de persoonsgegevens die verworven werden.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan van de gebruiker betaling eisen van alle redelijke kosten, gebaseerd op de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de gebruiker gevraagd wordt.

Van zodra de gebruiker deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de gebruiker dit anders wenst.

De kopie van zijn gegevens zullen aan de gebruiker gecommuniceerd worden uiterlijk een maand na ontvangst van zijn aanvraag.

Recht op verbetering

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidige Privacy Policy, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de termijn van één maand, op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.

Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidige Privacy Policy, kan de gebruiker op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens:

 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht met publiek belang of wanneer de verwerking deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen
 • Wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke, mits het belang of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens noodzaken, niet boven dat belang prevaleren (met name wanneer de betrokkene een kind is).

De Verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om het verzet van de gebruiker uit te voeren, indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van de gebruiker, of wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten. Ingeval van betwisting kan de gebruiker hiertegen in beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd in het punt “bezwaar en klachten” van huidige Privacy Policy.

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidige Privacy Policy, kan de gebruiker op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze gegevens verzameld werden met direct marketingdoeleinden (hierin begrepen profilering).

Indien de persoonsgegevens worden aangewend in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek of met statistische doeleinden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om zich tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens te verzetten, dit om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk zou zijn voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

De Verwerkingsverantwoordelijke is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag van de gebruiker en dient zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te verlenen.

Het recht op beperking van de verwerking

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidige Privacy Policy, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), de beperking verkrijgen van de verwerking van zijn persoonsgegevens, in volgende gevallen:

 • Wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en enkel voor de periode die de verantwoordelijke voor de verwerking nodig heeft om dit na te kijken
 • Wanneer het gebruik ongeoorloofd is of wanneer de gebruiker de beperking van de werking verkiest boven de uitwissing van de gegevens
 • Wanneer de gebruiker deze beperking nodig heeft voor een betwisting, uitoefening of verdediging in rechte, hoewel dit niet meer noodzakelijk is voor de voortzetting van de doeleinden van de verwerking
 • Gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een aanvraag tot verzet te onderzoeken, met andere woorden, de periode die de verantwoordelijke van de verwerking nodig heeft om een afweging te maken tussen de legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking en deze van de gebruiker

De Verwerkingsverantwoordelijke zal de gebruiker ervan in kennis stellen van zodra de beperking van de werking wordt opgeheven.

Het recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidige Privacy Policy, kan de gebruiker, nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), de uitwissing verkrijgen van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens, indien één van de hierna bepaalde motieven van toepassing is:

 • De gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking
 • De gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen juridische grondslag voor verdere verwerking
 • De gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor verdere verwerking en/of de gebruiker oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot direct marketingdoeleinden (hierin begrepen de profilering)
 • De persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik
 • De persoonsgegevens met een persoonlijk karakter dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na te leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat) waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is
 • De persoonsgegevens werden verzameld in het kader van een aanbod tot levering van diensten door de informatiemaatschappij die zich tot kinderen richt

De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de 5 volgende gevallen:

 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en het recht op informatie
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die verwerking vereist zoals voorzien door het recht van de Europese Unie of door het recht van één van de Lidstaten waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische motieven, en op voorwaarde dat het recht op uitwissing de realisatie van de doeleinden van de verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in het gedrag kan brengen
 • Van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte.

De Verwerkingsverantwoordelijke is ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand, te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de gebruiker en dient zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te verlenen.

De gebruiker heeft eveneens het recht om op kosteloze wijze, binnen dezelfde modaliteiten, de afschaffing of het verbod tot gebruik te bekomen van alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledig of irrelevant zijn of waarvan de registratie, communicatie of bewaring verboden zijn of die voor een langere periode bewaard zijn gebleven dan noodzakelijk en toegelaten.

Het recht op «gegevensoverdraagbaarheid»

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidige Privacy Policy, kan de gebruiker op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), vragen om op kosteloze wijze zijn persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met oog op overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke:

 • Indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde processen
 • Indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker of op een overeenkomst die werd gesloten tussen deze laatste en de Verwerkingsverantwoordelijke

Onder diezelfde voorwaarden en volgende dezelfde modaliteiten heeft de gebruiker eveneens het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit technisch mogelijk is.

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke opgedragen werd.

Bestemmelingen van de gegevens en openbaarmaking aan derden

De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de Verwerkingsverantwoordelijke zelf, de personeelsleden of andere onderaannemers, de met zorg uitgekozen commerciële partners, gelegen in België of de Europese Unie, die samenwerken met de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de commercialisering van de producten of de levering van diensten.

In de hypothese waarin de gegevens zouden worden openbaargemaakt aan derden met direct marketingdoeleinden of prospectiedoeleinden, zal de gebruiker hier voorafgaandelijk over geïnformeerd worden teneinde hem toe te laten om de verwerking van zijn gegevens door derden al dan niet te aanvaarden.

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld onder het punt “contactgegevens” van huidige Privacy Policy, kan de gebruiker op ieder moment en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van zijn identiteitskaart te voegen), zich kosteloos verzetten tegen de overdracht van zijn gegevens aan derden.

De Verwerkingsverantwoordelijke leeft alle in voege zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen na en zal er in ieder geval op toezien dat zijn partners, personeelsleden, onderaannemers en andere derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens, huidige Privacy Policy naleven.

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de gebruiker openbaar te maken indien een wet, een juridische procedure of een bevel van een publieke autoriteit deze openbaarmaking noodzakelijk zouden maken.

Geen enkele overdracht van persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie.

Gebruik en beheer van «cookies»

Algemene principes. Huidig artikel geeft informatie met betrekking tot het gebruik van cookies op de Website.

Het huidige beleid met betrekking tot het beheer van cookies is van toepassing op de Website. Deze worden beheerd door de Verwerkingsverantwoordelijke.

De Website gebruikt cookies teneinde de navigatie meer nauwkeurig en betrouwbaar te maken. Bepaalde van deze cookies zijn onmisbaar voor de goede werking van de Website, anderen laten toe de ervaring van de gebruiker te verbeteren.

De meeste webbrowsers zijn dermate geconfigureerd dat cookies op automatische wijze aanvaard worden. Indien de gebruiker het beheer ervan wenst te personaliseren, dient hij de instellingen van zijn webbrowser te wijzigen. Hij zal meer informatie vinden met betrekking tot dit onderwerp onder het punt “beheer van de cookies” van de huidige bepaling.

Door de Website te bezoeken en te gebruiken geeft de gebruiker op uitdrukkelijke wijze zijn toestemming met het hierna beschreven beheer van de cookies.

Definitie van cookies. Een «cookie» is een gegevensbestand of tekstbestand dat de server van een Website tijdelijk of permanent zal opslaan op het toestel van de gebruiker (harde schijf van zijn computer, tablet, smartphone of ieder ander gelijkaardig toestel) door gebruik te maken van de browser van de gebruiker. De cookies kunnen tevens worden geïnstalleerd door derden waarmee de Verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt.

De cookies bewaren bepaalde informatie, zoals taalvoorkeuren van de bezoekers of de inhoud van het winkelmandje. Andere cookies bewaren statistieken die betrekking hebben op de gebruikers van de Website of zorgen ervoor dat grafieken correct worden weergegeven en dat de applicaties op de website naar behoren werken. Nog andere cookies laten toe dat de inhoud en/of de publiciteit van de Website worden aangepast aan de gebruiker.

Gebruik van cookies op de website. De Website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

 • De onontbeerlijke of technische cookies: deze cookies zijn onontbeerlijk voor de exploitatie van de website en zorgen voor de goede communicatie en vergemakkelijken het browsen
 • De statistische of analytische cookies: deze cookies laten toe de bezoekers te herkennen en het aantal te tellen, alsook hun browsegedrag te bewaren wanneer zij de Website bezoeken. Hierdoor wordt het browsen van de gebruiker vergemakkelijkt en dit laat de gebruiker toe om makkelijker te vinden waar hij naar op zoek is
 • De functionele cookies: deze cookies laten toe om specifieke functies van de Website te activeren teneinde de gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de gebruiker te verbeteren, vooral nu de cookies de voorkeuren van de gebruiker onthoudt (bijvoorbeeld de taal)
 • De cookies die betrekking hebben op prestaties: deze cookies bewaren informatie met betrekking tot de manier waarop de Website door de gebruikers gebruikt wordt. Zij laten tevens toe de prestaties van de Website te evalueren en op continue wijze te verbeteren (bijvoorbeeld door het aantal bezoekers bij te houden, door de pagina’s en de meest populaire kliks te identificeren), en om de commerciële aanbiedingen beter af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker
 • De publicitaire en commerciële cookies: dit betreft bestanden die als doel hebben het verzamelen van gegevens met betrekking tot het profiel van de gebruikers en deze bestanden kunnen worden geïnstalleerd of gelezen door derden met wie de Verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt teneinde de doeltreffendheid van een publiciteit of van een webpagina te meten en aan te passen aan de interesses van de gebruiker
 • De traceringscookies: de Website gebruikt traceringscookies via Google Analytics teneinde de Verwerkingsverantwoordelijke te helpen bij het verwerken van de wijzen waarop de gebruikers reageren en interageren met de inhoud van de Website, en die anonieme bezoekersstatistieken genereert. Deze statistieken laten toe om de Website op permanente wijze te verbeteren en de gebruiker pertinente inhoud aan te bieden. De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt Google Analytics teneinde zich een beeld te kunnen vormen van het websiteverkeer, de oorsprong van dit verkeer en van de bezochte webpages. Dit betekent dat Google optreedt als onderaannemer. De informatie verzameld door Google Analytics wordt op anonieme wijze tot stand gebracht. Het is, bijvoorbeeld, niet mogelijk om de personen te identificeren die de Website bezoeken. Voor meer specifieke informatie, dient de gebruiker het beleid van Google te raadplegen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

De Verwerkingsverantwoordelijke kan eveneens gebruik maken van de cookies en bakens om informatie te verzamelen met betrekking tot de surf-gewoontes van de gebruikers op de diverse websites en applicaties die tot zijn publicitaire netwerk behoren. Een baken is een onzichtbaar grafisch bestand die het browsen van de gebruiker op één of meerdere websites en/of applicaties volgt. Bovendien kunnen meerdere commerciële cookies door de adverteerders worden geïnstalleerd bij verspreiding van hun advertentie.

De commerciële cookies bevatten geen persoonsgegevens. De met behulp van commerciële cookies verzamelde informatie en bakens worden gebruikt om de doeltreffendheid van de publiciteit te meten en om de publiciteit op de Website beter te personaliseren, alsook op andere websites toebehorend aan de het publicitaire netwerk of voor dewelke de Verwerkingsverantwoordelijke publicitaire diensten levert.

De bewaringstermijn van de cookies varieert al naargelang hun type: de onontbeerlijke cookies worden over het algemeen bewaard totdat de browser wordt gesloten, terwijl functionele cookies 1 jaar geldig blijven en cookies met betrekking tot de prestaties 4 jaar.

De Verwerkingsverantwoordelijke geeft de publieke zoekmachines toestemming om de website te bezoeken via «spiders», met als doel de toegang tot en de inhoud van de Website via deze zoekmachines toegankelijk te maken, zonder dat de Verwerkingsverantwoordelijke enig recht tot archivering van de Website toekent. De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dergelijke toestemming te allen tijde in te trekken.

Teneinde aanbiedingen te kunnen doen die de gebruiker zouden kunnen interesseren, kan de Verwerkingsverantwoordelijke akkoorden sluiten met reclamebureaus via internet. Deze krijgen vanwege de Verwerkingsverantwoordelijke de toestemming om publicitaire advertenties op de Website te plaatsen. Van zodra de gebruiker de Website bezoekt, kunnen ook deze reclamebureaus informatie verzamelen.

Het beheer van de cookies. De meerderheid van de browsers zijn dermate ingesteld dat zij op automatische wijze cookies aanvaarden, maar alle browsers laten toe de instellingen te personaliseren in functie van de voorkeuren van de gebruiker.

Indien de gebruiker niet wenst dat de Website cookies op zijn computer/mobiel toestel plaatst, kan hij de cookies makkelijk beheren of verwijderen door de instellingen van zijn browser te wijzigen. De gebruiker kan zijn browser eveneens programmeren zodat hem een melding wordt verstuurd wanneer hij een cookie ontvangt, zodat de gebruiker kan beslissen om deze al dan niet te aanvaarden.

Indien de gebruiker bepaalde cookies wenst de blokkeren en/of beheren, kan hij dit doen door de volgend link te volgen, gelieerd aan zijn browser: 
– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allowcookies 
– Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en 
– Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences 
– Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 
– Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Indien de gebruiker de cookies van Google Analytics niet wenst te aanvaarden, kan hij dit aangeven via het bericht met betrekking tot de cookies dat verschijnt wanneer hij voor de eerste maal de website gebruikt, of door de instellingen van zijn browser dermate te wijzigen dat cookies worden geweigerd.

Om op geen enkele website meer door Google Analytics te worden getraceerd, kan de gebruiker de volgende website gebruiken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

In de hypothese waarin de gebruiker bepaalde cookies deactiveert, is het mogelijk dat bepaalde delen van de website niet toegankelijk en/of te gebruiken zijn, of dat deze maar gedeeltelijk toegankelijk en/of te gebruiken zijn.

Veiligheid

De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de verzamelde gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico’s die zich kunnen voordoen wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van de werken en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking, alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt, wanneer hij gegevens op de Website ontvangt of verstuurt, steeds encryptietechnologie die binnen de IT-sector erkend werd als zijnde de industriële standaard. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die via de Website verkregen werd te beschermen en teneinde verlies, misbruik of wijzigingen ervan te vermijden.

Elektronische en telefonische communicatie en communicatie per post

Communicatie per post. Indien de gebruiker zijn postadres via de Website aan de Verwerkingsverantwoordelijke overmaakt, dan worden deze gegevens opgeslagen in het adressenbestand van de Verwerkingsverantwoordelijke teneinde zijn vragen te beantwoorden en teneinde de gebruiker geïnformeerd te houden over de producten en diensten aangeboden door de Verwerkingsverantwoordelijke. Behoudens verzet door de gebruiker, mag de Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens met betrekking tot de gebruiker aan derden communiceren (zoals aan groepen van ondernemingen en commerciële partners) met direct marketingdoeleinden. Indien de gebruiker niet wil dat zijn gegevens voor direct marketingdoeleinden worden gebruikt, kan hij dit aangeven bij zijn inschrijving op de Website.

De gebruiker kan op ieder moment zijn gegevens in het gegevensbestand van de Verwerkingsverantwoordelijke raadplegen, verbeteren of laten schrappen. Om dit te doen, zal hij de Verwerkingsverantwoordelijke moeten contacteren op het adres vermeld in het punt “contactgegevens” van huidige Privacy Policy, onder vermelding van zijn naam en exacte adresgegevens (correcte schrijfwijze). De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe om deze gegevens te verwijderen van de lijst die hij deelt met andere ondernemingen of organisaties.

Telefonische communicatie.Indien de gebruiker aan de Verwerkingsverantwoordelijke zijn telefoonnummer via de Website overmaakt, kan hij een telefonische oproep krijgen:

 • Van de Verwerkingsverantwoordelijke teneinde hem informatie te bezorgen met betrekking tot toekomstige producten, diensten of evenementen
 • Van ondernemingsgroepen en commerciële partners met dewelke de Verwerkingsverantwoordelijke contractueel verbonden is

Indien de gebruiker geen telefonische oproepen (meer) wenst te ontvangen, kan hij de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren op het adres vermeld onder het punt «contactgegevens» van huidige Privacy Policy, onder vermelding van zijn naam en exacte adresgegevens (correcte schrijfwijze). De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe deze gegevens te verwijderen van de lijst die hij deelt met andere ondernemingen of organisaties

Indien de gebruiker via de Website aan de Verwerkingsverantwoordelijke zijn GSM-nummer communiceert, dan zal hij enkel berichten (SMS/MMS) van de Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen die noodzakelijk zijn om te antwoorden op de vragen van de gebruiker of om hem te informeren over de bestellingen die hij online plaatste.

Communicatie via e-mail. Indien de gebruiker via de Website aan de Verwerkingsverantwoordelijke zijn e-mailadres communiceert:

 • Kan hij e-mails van de Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen teneinde hem informatie te bezorgen met betrekking tot de toekomstige producten, diensten of evenementen (met direct marketingdoeleinden), op voorwaarde dat de gebruiker hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd om dat hij reeds klant is bij de Verwerkingsverantwoordelijke en zijn e-mailadres gecommuniceerd heeft aan de Verwerkingsverantwoordelijke
 • Kan hij e-mails ontvangen van groepen van ondernemingen en van ondernemingen/organisaties met dewelke de Verwerkingsverantwoordelijke contractueel verbonden is, met direct marketingdoeleinden, voor zover de gebruiker hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd

Indien de gebruiker geen dergelijke e-mails (meer) wenst te ontvangen, kan hij de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren op het adres vermeld onder het punt «contactgegevens» van huidige Privacy Policy, onder vermelding van zijn naam en exacte adresgegevens (correcte schrijfwijze).

De Verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe om deze gegevens te verwijderen van de lijst die hij deel met andere ondernemingen of organisaties.

De Robinson-lijst. Indien de gebruiker van geen enkele onderneming ingeschreven op de Robinson-lijst nog e-mails of telefonische oproepen (meer) wenst te ontvangen, kan hij de Robinson dienst van het Belgian Direct Marketing Association contacteren: 
– www.robinsonlist.be 
– Gratis telefoonnummer: 0800-91 887 
– Per post : BDMA, Robinson-lijst, Buro & Design Center, Esplanade du Heysel B46, 1020 Brussel

Bezwaren en klachten

De gebruiker kan een bezwaar indienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer op het volgende adres: 
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel. 
Tel. + 32 2 274 48 0 
Fax. + 32 2 274 48 35 
commission@privacycommission.be

De gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van zijn woonplaats. Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal, wordt de gebruiker uitgenodigd het volgende adres van de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te raadplegen: https://www.privacycommission.be/de/node/19254

Contactgegevens

Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van huidige Privacy Policy, kan de gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren: 
Per e-mail : luc@thewheelstuff.be

Per post : Bertelsbroekstraat 30, 2235 Hulshout

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Huidige Privacy Policy wordt beheerst door het Belgisch recht. Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van voorliggende Privacy Policy zal worden onderworpen aan het Belgisch recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen – afdeling Mechelen.

Diverse bepalingen

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de bepalingen van huidige Privacy Policy te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden met melding wat hun inwerkingtreding betreft.

Scroll naar boven